قیمتها با احتساب 9 %ارزش افزوده و بارگیری از درب انبار مشهد می باشد

محصول قیمت ( تومان )وضعیت موجودیوزن(kg)تعدادقیمت کلیسبد خرید
1002
4,760,000 تومان
155
4,760,000 تومان
1003
5,760,000 تومان
188
5,760,000 تومان
1004
7,110,000 تومان
228
7,110,000 تومان
1005
8,330,000 تومان
270
8,330,000 تومان
1006
9,830,000 تومان
320
9,830,000 تومان
1008
12,330,000 تومان
440
12,330,000 تومان
1010
15,030,000 تومان
505
15,030,000 تومان
1022
تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
1042
تومان

در انبار موجود نمی باشد

135
0 تومان
1023
تومان

در انبار موجود نمی باشد

170
0 تومان
1025
تومان

در انبار موجود نمی باشد

245
0 تومان
1007
12,530,000 تومان
370
12,530,000 تومان
9001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.4
0 تومان
9002
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.46
0 تومان
9003
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.6
0 تومان
9004
45,000 تومان
0.7
45,000 تومان
9005
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9006
49,000 تومان
0.8
49,000 تومان
9007
52,000 تومان
0.86
52,000 تومان
9008
54,000 تومان
0.9
54,000 تومان
9009
38,000 تومان
0.5
38,000 تومان
9010
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9011
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.77
0 تومان
9012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.79
0 تومان
9013
54,000 تومان
0.86
54,000 تومان
9014
55,000 تومان
0.9
55,000 تومان
9015
61,000 تومان
1
61,000 تومان
9016
تومان

در انبار موجود نمی باشد

1.02
0 تومان
6001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

19
0 تومان
6005
تومان

در انبار موجود نمی باشد

29
0 تومان
6004
تومان

در انبار موجود نمی باشد

25
0 تومان
6009
تومان

در انبار موجود نمی باشد

39
0 تومان
6008
تومان

در انبار موجود نمی باشد

35
0 تومان
6012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

50
0 تومان
6014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

72
0 تومان
6018
تومان

در انبار موجود نمی باشد

80
0 تومان
2022
1,499,300 تومان
58
1,499,300 تومان
2015
315,150 تومان
11
315,150 تومان
2016
374,825 تومان
14.5
374,825 تومان
2017
491,150 تومان
19
491,150 تومان
2018
633,325 تومان
24.5
633,325 تومان
2019
762,575 تومان
29.5
762,575 تومان
2020
930,600 تومان
36
930,600 تومان
2021
1,240,800 تومان
48
1,240,800 تومان
2014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

7.8
0 تومان
2023
2,025,400 تومان
76
2,025,400 تومان
9017
40,000 تومان
1
40,000 تومان
1001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

127
0 تومان
180,000 تومان
155
180,000 تومان
180,000 تومان
190
180,000 تومان
180,000 تومان
226
180,000 تومان
200,000 تومان
269
200,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
7003
تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.5
0 تومان
7010
تومان

در انبار موجود نمی باشد

10.5
0 تومان
7013
تومان

در انبار موجود نمی باشد

17
0 تومان
7016
تومان

در انبار موجود نمی باشد

27
0 تومان
5003
تومان

در انبار موجود نمی باشد

10
0 تومان
5004
تومان

در انبار موجود نمی باشد

16
0 تومان
5005
تومان

در انبار موجود نمی باشد

22
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

506
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

433
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

368
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

315
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

13
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

17
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

9
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

13
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.4
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

10
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

15
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

6.4
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
5006
تومان

در انبار موجود نمی باشد

28
0 تومان
69,125 تومان
2.5
69,125 تومان
107,835 تومان
3.9
107,835 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

5.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

7.3
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

9.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

12.3
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

14.8
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

18
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

24
0 تومان
8001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

37.5
0 تومان
8002
1,975,000 تومان
50
1,975,000 تومان
8003
2,531,250 تومان
62.5
2,531,250 تومان
8004
2,812,500 تومان
75
2,812,500 تومان
8005
10,512,000 تومان
288
10,512,000 تومان
8006
13,140,000 تومان
360
13,140,000 تومان
8007
15,552,000 تومان
432
15,552,000 تومان
8008
20,736,000 تومان
576
20,736,000 تومان
8009
25,920,000 تومان
720
25,920,000 تومان
8010
31,104,000 تومان
864
31,104,000 تومان
8011
38,880,000 تومان
1080
38,880,000 تومان
8012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

960
0 تومان
8013
تومان

در انبار موجود نمی باشد

2400
0 تومان
8014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

2880
0 تومان
8015
تومان

در انبار موجود نمی باشد

24
0 تومان
8016
1,264,000 تومان
32
1,264,000 تومان
8017
1,620,000 تومان
40
1,620,000 تومان
8018
1,800,000 تومان
48
1,800,000 تومان
3001
178,500 تومان
4.2
178,500 تومان
3002
218,400 تومان
5.6
218,400 تومان
3003
233,750 تومان
5.5
233,750 تومان
3004
300,300 تومان
7.7
300,300 تومان
3005
349,600 تومان
9.2
349,600 تومان
3006
317,400 تومان
6.9
317,400 تومان
3007
354,900 تومان
9.1
354,900 تومان
3008
293,250 تومان
6.9
293,250 تومان
3009
378,300 تومان
9.7
378,300 تومان
3010
433,200 تومان
11.4
433,200 تومان
3011
352,750 تومان
8.3
352,750 تومان
3012
456,300 تومان
11.7
456,300 تومان
3013
528,200 تومان
13.9
528,200 تومان
3014
480,250 تومان
11.3
480,250 تومان
3015
588,900 تومان
15.1
588,900 تومان
3016
714,400 تومان
18.8
714,400 تومان
3017
352,750 تومان
8.3
352,750 تومان
3018
456,300 تومان
11.7
456,300 تومان
3019
524,400 تومان
13.8
524,400 تومان
3020
412,250 تومان
9.7
412,250 تومان
3021
546,000 تومان
14
546,000 تومان
3022
تومان

در انبار موجود نمی باشد

16.2
0 تومان
3023
480,250 تومان
11.3
480,250 تومان
3024
612,300 تومان
15.7
612,300 تومان
3025
714,400 تومان
18.8
714,400 تومان
3026
535,500 تومان
12.6
535,500 تومان
3027
702,000 تومان
18
702,000 تومان
3028
798,000 تومان
21
798,000 تومان
3029
480,250 تومان
11.3
480,250 تومان
3030
612,300 تومان
15.7
612,300 تومان
3031
714,400 تومان
18.8
714,400 تومان
3032
590,750 تومان
13.9
590,750 تومان
3033
780,000 تومان
20
780,000 تومان
3034
881,600 تومان
23.2
881,600 تومان
3035
603,500 تومان
14.2
603,500 تومان
3036
780,000 تومان
20
780,000 تومان
3037
881,600 تومان
23.2
881,600 تومان
3038
714,000 تومان
16.8
714,000 تومان
3039
936,000 تومان
24
936,000 تومان
3040
1,064,000 تومان
28
1,064,000 تومان
3041
1,276,800 تومان
33.6
1,276,800 تومان
3042
936,000 تومان
24
936,000 تومان
3043
1,064,000 تومان
28
1,064,000 تومان
3044
1,276,800 تومان
33.6
1,276,800 تومان
3045
1,092,000 تومان
28
1,092,000 تومان
3046
1,246,400 تومان
32.8
1,246,400 تومان
3047
1,493,400 تومان
39.3
1,493,400 تومان
3048
1,228,500 تومان
31.5
1,228,500 تومان
3049
1,417,400 تومان
37.3
1,417,400 تومان
3050
1,702,400 تومان
44.8
1,702,400 تومان
3051
1,384,500 تومان
35.5
1,384,500 تومان
3052
1,603,600 تومان
42.2
1,603,600 تومان
3053
1,922,800 تومان
50.6
1,922,800 تومان
3054
1,579,500 تومان
40.5
1,579,500 تومان
3055
1,782,200 تومان
46.9
1,782,200 تومان
3056
2,135,600 تومان
56.2
2,135,600 تومان
3057
1,092,000 تومان
28
1,092,000 تومان
3058
1,242,600 تومان
32.7
1,242,600 تومان
3059
1,493,400 تومان
39.3
1,493,400 تومان
3060
1,111,500 تومان
28.5
1,111,500 تومان
3061
1,330,000 تومان
35
1,330,000 تومان
3062
1,698,600 تومان
44.7
1,698,600 تومان
480,250 تومان
11.3
480,250 تومان
588,900 تومان
15.1
588,900 تومان
480,250 تومان
11.3
480,250 تومان
588,900 تومان
15.1
588,900 تومان
480,250 تومان
11.3
480,250 تومان
588,900 تومان
15.1
588,900 تومان
912,600 تومان
23.4
912,600 تومان
963,300 تومان
24.7
963,300 تومان
2050
140,750 تومان
5
140,750 تومان
2052
299,750 تومان
11
299,750 تومان
1,170,000 تومان
30
1,170,000 تومان
00100
235,800 تومان
6
235,800 تومان
00101
294,750 تومان
7.5