قیمتها با احتساب 9 %ارزش افزوده و بارگیری از درب انبار مشهد می باشد

محصول قیمت ( تومان )وضعیت موجودیوزن(kg)تعدادقیمت کلیسبد خرید
1002
3,960,000 تومان
155
3,960,000 تومان
1003
4,160,000 تومان
188
4,160,000 تومان
1004
5,010,000 تومان
228
5,010,000 تومان
1005
6,280,000 تومان
270
6,280,000 تومان
1006
8,030,000 تومان
320
8,030,000 تومان
1008
9,330,000 تومان
440
9,330,000 تومان
1010
12,230,000 تومان
505
12,230,000 تومان
1022
تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
1042
تومان

در انبار موجود نمی باشد

135
0 تومان
1023
تومان

در انبار موجود نمی باشد

170
0 تومان
1025
تومان

در انبار موجود نمی باشد

245
0 تومان
1007
8,730,000 تومان
370
8,730,000 تومان
9001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.4
0 تومان
9002
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.46
0 تومان
9003
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.6
0 تومان
9004
27,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.7
27,500 تومان
9005
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9006
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.8
0 تومان
9007
31,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.86
31,500 تومان
9008
32,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.9
32,500 تومان
9009
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.5
0 تومان
9010
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9011
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.77
0 تومان
9012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.79
0 تومان
9013
32,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.86
32,500 تومان
9014
33,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.9
33,500 تومان
9015
35,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

1
35,000 تومان
9016
تومان

در انبار موجود نمی باشد

1.02
0 تومان
6001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

19
0 تومان
6005
576,810 تومان

در انبار موجود نمی باشد

29
576,810 تومان
6004
502,250 تومان

در انبار موجود نمی باشد

25
502,250 تومان
6009
791,310 تومان

در انبار موجود نمی باشد

39
791,310 تومان
6008
752,150 تومان

در انبار موجود نمی باشد

35
752,150 تومان
6012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

50
0 تومان
6014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

72
0 تومان
6018
تومان

در انبار موجود نمی باشد

80
0 تومان
2022
1,174,500 تومان
58
1,174,500 تومان
2015
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
2016
293,625 تومان
14.5
293,625 تومان
2017
384,750 تومان
19
384,750 تومان
2018
496,125 تومان
24.5
496,125 تومان
2019
597,375 تومان
29.5
597,375 تومان
2020
729,000 تومان
36
729,000 تومان
2021
972,000 تومان
48
972,000 تومان
2014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

7.8
0 تومان
2023
1,569,400 تومان
76
1,569,400 تومان
9017
29,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

1
29,500 تومان
1001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

127
0 تومان
220,000 تومان
155
220,000 تومان
220,000 تومان
190
220,000 تومان
220,000 تومان
226
220,000 تومان
250,000 تومان
269
250,000 تومان
35,000 تومان
35,000 تومان
7003
167,365 تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.5
167,365 تومان
7010
194,145 تومان

در انبار موجود نمی باشد

10.5
194,145 تومان
7013
304,130 تومان

در انبار موجود نمی باشد

17
304,130 تومان
7016
477,630 تومان

در انبار موجود نمی باشد

27
477,630 تومان
5003
231,990 تومان

در انبار موجود نمی باشد

10
231,990 تومان
5004
315,040 تومان

در انبار موجود نمی باشد

16
315,040 تومان
5005
تومان

در انبار موجود نمی باشد

22
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

506
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

433
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

368
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

315
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

13
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

17
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

9
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

13
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.4
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

10
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

15
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

6.4
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
5006
تومان

در انبار موجود نمی باشد

28
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

2.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

3.9
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

5.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

7.3
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

9.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

12.3
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

14.8
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

18
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

24
0 تومان
8001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

37.5
0 تومان
8002
1,550,000 تومان
50
1,550,000 تومان
8003
1,968,750 تومان
62.5
1,968,750 تومان
8004
2,400,000 تومان
75
2,400,000 تومان
8005
9,129,600 تومان
288
9,129,600 تومان
8006
11,412,000 تومان
360
11,412,000 تومان
8007
13,694,400 تومان
432
13,694,400 تومان
8008
18,259,200 تومان
576
18,259,200 تومان
8009
22,824,000 تومان
720
22,824,000 تومان
8010
27,388,800 تومان
864
27,388,800 تومان
8011
34,236,000 تومان
1080
34,236,000 تومان
8012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

960
0 تومان
8013
تومان

در انبار موجود نمی باشد

2400
0 تومان
8014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

2880
0 تومان
8015
تومان

در انبار موجود نمی باشد

24
0 تومان
8016
992,000 تومان
32
992,000 تومان
8017
1,260,000 تومان
40
1,260,000 تومان
8018
1,536,000 تومان
48
1,536,000 تومان
3001
136,500 تومان
4.2
136,500 تومان
3002
170,800 تومان
5.6
170,800 تومان
3003
178,750 تومان
5.5
178,750 تومان
3004
234,850 تومان
7.7
234,850 تومان
3005
271,400 تومان
9.2
271,400 تومان
3006
262,200 تومان
6.9
262,200 تومان
3007
277,550 تومان
9.1
277,550 تومان
3008
224,250 تومان
6.9
224,250 تومان
3009
295,850 تومان
9.7
295,850 تومان
3010
336,300 تومان
11.4
336,300 تومان
3011
269,750 تومان
8.3
269,750 تومان
3012
356,850 تومان
11.7
356,850 تومان
3013
410,050 تومان
13.9
410,050 تومان
3014
367,250 تومان
11.3
367,250 تومان
3015
460,550 تومان
15.1
460,550 تومان
3016
554,600 تومان
18.8
554,600 تومان
3017
269,750 تومان
8.3
269,750 تومان
3018
356,850 تومان
11.7
356,850 تومان
3019
407,100 تومان
13.8
407,100 تومان
3020
315,250 تومان
9.7
315,250 تومان
3021
427,000 تومان
14
427,000 تومان
3022
تومان

در انبار موجود نمی باشد

16.2
0 تومان
3023
367,250 تومان
11.3
367,250 تومان
3024
478,850 تومان
15.7
478,850 تومان
3025
554,600 تومان
18.8
554,600 تومان
3026
409,500 تومان
12.6
409,500 تومان
3027
549,000 تومان
18
549,000 تومان
3028
619,500 تومان
21
619,500 تومان
3029
367,250 تومان
11.3
367,250 تومان
3030
478,850 تومان
15.7
478,850 تومان
3031
554,600 تومان
18.8
554,600 تومان
3032
451,750 تومان
13.9
451,750 تومان
3033
610,000 تومان
20
610,000 تومان
3034
684,400 تومان
23.2
684,400 تومان
3035
461,500 تومان
14.2
461,500 تومان
3036
610,000 تومان
20
610,000 تومان
3037
684,400 تومان
23.2
684,400 تومان
3038
546,000 تومان
16.8
546,000 تومان
3039
732,000 تومان
24
732,000 تومان
3040
826,000 تومان
28
826,000 تومان
3041
991,200 تومان
33.6
991,200 تومان
3042
732,000 تومان
24
732,000 تومان
3043
826,000 تومان
28
826,000 تومان
3044
991,200 تومان
33.6
991,200 تومان
3045
854,000 تومان
28
854,000 تومان
3046
967,600 تومان
32.8
967,600 تومان
3047
1,159,350 تومان
39.3
1,159,350 تومان
3048
960,750 تومان
31.5
960,750 تومان
3049
1,100,350 تومان
37.3
1,100,350 تومان
3050
1,321,600 تومان
44.8
1,321,600 تومان
3051
1,082,750 تومان
35.5
1,082,750 تومان
3052
1,244,900 تومان
42.2
1,244,900 تومان
3053
1,492,700 تومان
50.6
1,492,700 تومان
3054
1,235,250 تومان
40.5
1,235,250 تومان
3055
1,383,550 تومان
46.9
1,383,550 تومان
3056
1,657,900 تومان
56.2
1,657,900 تومان
3057
854,000 تومان
28
854,000 تومان
3058
964,650 تومان
32.7
964,650 تومان
3059
1,159,350 تومان
39.3
1,159,350 تومان
3060
869,250 تومان
28.5
869,250 تومان
3061
1,032,500 تومان
35
1,032,500 تومان
3062
1,318,650 تومان
44.7
1,318,650 تومان
389,850 تومان
11.3
389,850 تومان
475,650 تومان
15.1
475,650 تومان
389,850 تومان
11.3
389,850 تومان
475,650 تومان
15.1
475,650 تومان
389,850 تومان
11.3
389,850 تومان
475,650 تومان
15.1
475,650 تومان
737,100 تومان
23.4
737,100 تومان
778,050 تومان
24.7
778,050 تومان
2050
108,500 تومان
5
108,500 تومان
2052
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
945,000 تومان
30
945,000 تومان
00100
187,800 تومان
6
187,800 تومان