قیمتها با احتساب 9 %ارزش افزوده و بارگیری از درب انبار مشهد می باشد

محصول قیمت ( تومان )وضعیت موجودیوزن(kg)تعدادقیمت کلیسبد خرید
1002
4,350,000 تومان
155
4,350,000 تومان
1003
5,250,000 تومان
190
5,250,000 تومان
1004
6,350,000 تومان
230
6,350,000 تومان
1005
7,600,000 تومان
270
7,600,000 تومان
1006
9,200,000 تومان
315
9,200,000 تومان
1008
12,500,000 تومان
440
12,500,000 تومان
1010
15,150,000 تومان
510
15,150,000 تومان
1022
4,050,000 تومان
140
4,050,000 تومان
1042
تومان

در انبار موجود نمی باشد

135
0 تومان
1023
تومان

در انبار موجود نمی باشد

170
0 تومان
1025
تومان

در انبار موجود نمی باشد

245
0 تومان
1007
10,600,000 تومان
370
10,600,000 تومان
9001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.4
0 تومان
9002
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.46
0 تومان
9003
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.6
0 تومان
9004
45,000 تومان
0.7
45,000 تومان
9005
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9006
49,000 تومان
0.8
49,000 تومان
9007
52,000 تومان
0.86
52,000 تومان
9008
54,000 تومان
0.9
54,000 تومان
9009
38,000 تومان
0.5
38,000 تومان
9010
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9011
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.77
0 تومان
9012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.79
0 تومان
9013
54,000 تومان
0.86
54,000 تومان
9014
55,000 تومان
0.9
55,000 تومان
9015
61,000 تومان
1
61,000 تومان
9016
تومان

در انبار موجود نمی باشد

1.02
0 تومان
6001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

19
0 تومان
6005
تومان

در انبار موجود نمی باشد

29
0 تومان
6004
تومان

در انبار موجود نمی باشد

25
0 تومان
6009
تومان

در انبار موجود نمی باشد

39
0 تومان
6008
تومان

در انبار موجود نمی باشد

35
0 تومان
6012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

50
0 تومان
6014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

72
0 تومان
6018
تومان

در انبار موجود نمی باشد

80
0 تومان
2022
1,496,400 تومان
58
1,496,400 تومان
2015
313,500 تومان
11
313,500 تومان
2016
374,100 تومان
14.5
374,100 تومان
2017
490,200 تومان
19
490,200 تومان
2018
632,100 تومان
24.5
632,100 تومان
2019
761,100 تومان
29.5
761,100 تومان
2020
928,800 تومان
36
928,800 تومان
2021
1,238,400 تومان
48
1,238,400 تومان
2014
تومان

در انبار موجود نمی باشد

7.8
0 تومان
2023
1,960,800 تومان
76
1,960,800 تومان
9017
40,000 تومان
1
40,000 تومان
1001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

127
0 تومان
180,000 تومان
155
180,000 تومان
180,000 تومان
190
180,000 تومان
180,000 تومان
226
180,000 تومان
200,000 تومان
269
200,000 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
7003
230,350 تومان
8.5
230,350 تومان
7010
284,550 تومان
10.5
284,550 تومان
7013
452,200 تومان
17
452,200 تومان
7016
718,200 تومان
27
718,200 تومان
5003
313,500 تومان
11
313,500 تومان
5004
448,000 تومان
16
448,000 تومان
5005
637,100 تومان
23
637,100 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

506
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

433
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

368
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

315
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

13
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

17
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

9
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

13
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.4
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

10
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

15
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

6.4
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

11
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

8.5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

5
0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
5006
تومان

در انبار موجود نمی باشد

28
0 تومان
65,000 تومان
2.5
65,000 تومان
1,014,000 تومان
3.9
1,014,000 تومان
143,000 تومان
5.5
143,000 تومان
189,800 تومان
7.3
189,800 تومان
247,000 تومان
9.5
247,000 تومان
319,800 تومان
12.3
319,800 تومان
384,800 تومان
14.8
384,800 تومان
468,000 تومان
18
468,000 تومان
624,000 تومان
24
624,000 تومان
8001
تومان

در انبار موجود نمی باشد

37.5
0 تومان
8002
1,800,000 تومان
50
1,800,000 تومان
8003
2,250,000 تومان
62.5
2,250,000 تومان
8004
2,700,000 تومان
75
2,700,000 تومان
8005
10,368,000 تومان
288
10,368,000 تومان
8006
12,960,000 تومان
360
12,960,000 تومان
8007
15,552,000 تومان
432
15,552,000 تومان
8008
20,736,000 تومان
576
20,736,000 تومان
8009
25,920,000 تومان
720
25,920,000 تومان
8010
31,104,000 تومان
864
31,104,000 تومان
8011
38,880,000 تومان
1080
38,880,000 تومان
8012
تومان

در انبار موجود نمی باشد

960
0 تومان
8013
تومان

در انبار موجود نمی باشد

2400
0 تومان
8014
77,760,000 تومان
2160
77,760,000 تومان
8015
تومان

در انبار موجود نمی باشد

24
0 تومان
8016
1,152,000 تومان
32
1,152,000 تومان
8017
1,440,000 تومان
40
1,440,000 تومان
8018
1,728,000 تومان
48
1,728,000 تومان
3001
152,460 تومان
4.2
152,460 تومان
3002
203,280 تومان
5.6
203,280 تومان
3003
199,650 تومان
5.5
199,650 تومان
3004
279,510 تومان
7.7
279,510 تومان
3005
333,960 تومان
9.2
333,960 تومان
3006
250,470 تومان
6.9
250,470 تومان
3007
330,330 تومان
9.1
330,330 تومان
3008
250,470 تومان
6.9
250,470 تومان
3009
352,110 تومان
9.7
352,110 تومان
3010
413,820 تومان
11.4
413,820 تومان
3011
301,290 تومان
8.3
301,290 تومان
3012
424,710 تومان
11.7
424,710 تومان
3013
504,570 تومان
13.9
504,570 تومان
3014
410,190 تومان
11.3
410,190 تومان
3015
548,130 تومان
15.1
548,130 تومان
3016
682,440 تومان
18.8
682,440 تومان
3017
301,290 تومان
8.3
301,290 تومان
3018
424,710 تومان
11.7
424,710 تومان
3019
500,940 تومان
13.8
500,940 تومان
3020
352,110 تومان
9.7
352,110 تومان
3021
508,200 تومان
14
508,200 تومان
3022
تومان

در انبار موجود نمی باشد

16.2
0 تومان
3023
410,190 تومان
11.3
410,190 تومان
3024
569,910 تومان
15.7
569,910 تومان
3025
682,440 تومان
18.8
682,440 تومان
3026
457,380 تومان
12.6
457,380 تومان
3027
653,400 تومان
18
653,400 تومان
3028
762,300 تومان
21
762,300 تومان
3029
410,190 تومان
11.3
410,190 تومان
3030
569,910 تومان
15.7
569,910 تومان
3031
682,440 تومان
18.8
682,440 تومان
3032
504,570 تومان
13.9
504,570 تومان
3033
726,000 تومان
20
726,000 تومان
3034
842,160 تومان
23.2
842,160 تومان
3035
515,460 تومان
14.2
515,460 تومان
3036
726,000 تومان
20
726,000 تومان
3037
842,160 تومان
23.2
842,160 تومان
3038
609,840 تومان
16.8
609,840 تومان
3039
871,200 تومان
24
871,200 تومان
3040
1,016,400 تومان
28
1,016,400 تومان
3041
1,219,680 تومان
33.6
1,219,680 تومان
3042
871,200 تومان
24
871,200 تومان
3043
1,016,400 تومان
28
1,016,400 تومان