قیمتها با احتساب 9 %ارزش افزوده و بارگیری از درب انبار مشهد می باشد

محصول قیمت ( تومان )وضعیت موجودیوزن(kg)تعدادقیمت کلیسبد خرید
1002
2,760,000 تومان

موجود در انبار

155
2,760,000 تومان
1003
3,250,000 تومان

موجود در انبار

188
3,250,000 تومان
1004
3,880,000 تومان

موجود در انبار

228
3,880,000 تومان
1005
4,780,000 تومان

موجود در انبار

270
4,780,000 تومان
1006
5,540,000 تومان

موجود در انبار

320
5,540,000 تومان
1008
7,490,000 تومان

موجود در انبار

440
7,490,000 تومان
1010
8,990,000 تومان

موجود در انبار

505
8,990,000 تومان
1022

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
1042

در انبار موجود نمی باشد

135
0 تومان
1023

در انبار موجود نمی باشد

170
0 تومان
1025

در انبار موجود نمی باشد

245
0 تومان
1007
6,490,000 تومان

موجود در انبار

370
6,490,000 تومان
9001

در انبار موجود نمی باشد

0.4
0 تومان
9002
19,500 تومان

موجود در انبار

0.46
19,500 تومان
9003
23,700 تومان

موجود در انبار

0.6
23,700 تومان
9004
25,800 تومان

موجود در انبار

0.7
25,800 تومان
9005

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9006
28,800 تومان

موجود در انبار

0.8
28,800 تومان
9007
30,800 تومان

موجود در انبار

0.86
30,800 تومان
9008
31,800 تومان

موجود در انبار

0.9
31,800 تومان
9009
21,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.5
21,800 تومان
9010

موجود در انبار

0.75
0 تومان
9011

در انبار موجود نمی باشد

0.77
0 تومان
9012
29,500 تومان

موجود در انبار

0.79
29,500 تومان
9013
31,500 تومان

موجود در انبار

0.86
31,500 تومان
9014
32,700 تومان

موجود در انبار

0.9
32,700 تومان
9015
35,900 تومان

موجود در انبار

1
35,900 تومان
9016

در انبار موجود نمی باشد

1.02
0 تومان
6001

در انبار موجود نمی باشد

19
0 تومان
6005
624,950 تومان

موجود در انبار

29
624,950 تومان
6004
538,750 تومان

موجود در انبار

25
538,750 تومان
6009
840,450 تومان

موجود در انبار

39
840,450 تومان
6008
754,250 تومان

موجود در انبار

35
754,250 تومان
6012

در انبار موجود نمی باشد

50
0 تومان
6014
1,515,600 تومان

موجود در انبار

72
1,515,600 تومان
6018

در انبار موجود نمی باشد

80
0 تومان
2022
1,052,700 تومان

موجود در انبار

58
1,052,700 تومان
2015
210,650 تومان

موجود در انبار

11
210,650 تومان
2016
263,175 تومان

موجود در انبار

14.5
263,175 تومان
2017
344,850 تومان

موجود در انبار

19
344,850 تومان
2018
444,675 تومان

موجود در انبار

24.5
444,675 تومان
2019
535,425 تومان

موجود در انبار

29.5
535,425 تومان
2020
653,400 تومان

موجود در انبار

36
653,400 تومان
2021
871,200 تومان

موجود در انبار

48
871,200 تومان
2014

در انبار موجود نمی باشد

7.8
0 تومان
2023
1,406,000 تومان

موجود در انبار

76
1,406,000 تومان
9017
29,700 تومان

موجود در انبار

1
29,700 تومان
1001

در انبار موجود نمی باشد

127
0 تومان
160,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

155
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

190
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

226
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

269
160,000 تومان
25,000 تومان

موجود در انبار

25,000 تومان
7003
164,475 تومان

موجود در انبار

8.5
164,475 تومان
7010
203,175 تومان

موجود در انبار

10.5
203,175 تومان
7013
310,250 تومان

موجود در انبار

17
310,250 تومان
7016
506,250 تومان

موجود در انبار

27
506,250 تومان
5003
212,500 تومان

موجود در انبار

10
212,500 تومان
5004
335,200 تومان

موجود در انبار

16
335,200 تومان
5005

در انبار موجود نمی باشد

22
0 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

506
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

433
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

368
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

315
200,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
293,800 تومان

موجود در انبار

13
293,800 تومان
384,200 تومان

موجود در انبار

17
384,200 تومان
203,400 تومان

موجود در انبار

9
203,400 تومان
248,600 تومان

موجود در انبار

11
248,600 تومان

موجود در انبار

13
0 تومان

موجود در انبار

8.4
0 تومان
230,000 تومان

موجود در انبار

10
230,000 تومان
345,000 تومان

موجود در انبار

15
345,000 تومان
147,200 تومان

موجود در انبار

6.4
147,200 تومان
253,000 تومان

موجود در انبار

11
253,000 تومان
202,300 تومان

موجود در انبار

8.5
202,300 تومان
119,000 تومان

موجود در انبار

5
119,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
5006

در انبار موجود نمی باشد

28
0 تومان
47,250 تومان

موجود در انبار

2.5
47,250 تومان
73,710 تومان

موجود در انبار

3.9
73,710 تومان
116,600 تومان

موجود در انبار

5.5
116,600 تومان
154,760 تومان

موجود در انبار

7.3
154,760 تومان
201,400 تومان

موجود در انبار

9.5
201,400 تومان
260,760 تومان

موجود در انبار

12.3
260,760 تومان
313,760 تومان

موجود در انبار

14.8
313,760 تومان
381,600 تومان

موجود در انبار

18
381,600 تومان
508,800 تومان

موجود در انبار

24
508,800 تومان
8001
1,173,750 تومان

موجود در انبار

37.5
1,173,750 تومان
8002
1,345,000 تومان

موجود در انبار

50
1,345,000 تومان
8003
1,675,000 تومان

موجود در انبار

62.5
1,675,000 تومان
8004
1,995,000 تومان

موجود در انبار

75
1,995,000 تومان
8005
7,574,400 تومان

موجود در انبار

288
7,574,400 تومان
8006
9,468,000 تومان

موجود در انبار

360
9,468,000 تومان
8007
11,275,200 تومان

موجود در انبار

432
11,275,200 تومان
8008
15,033,600 تومان

موجود در انبار

576
15,033,600 تومان
8009
18,792,000 تومان

موجود در انبار

720
18,792,000 تومان
8010
22,550,400 تومان

موجود در انبار

864
22,550,400 تومان
8011
28,188,000 تومان

موجود در انبار

1080
28,188,000 تومان
8012

در انبار موجود نمی باشد

960
0 تومان
8013

در انبار موجود نمی باشد

2400
0 تومان
8014

در انبار موجود نمی باشد

2880
0 تومان
8015
758,400 تومان

موجود در انبار

24
758,400 تومان
8016
864,000 تومان

موجود در انبار

32
864,000 تومان
8017
1,072,000 تومان

موجود در انبار

40
1,072,000 تومان
8018
1,276,800 تومان

موجود در انبار

48
1,276,800 تومان
3001
137,340 تومان

موجود در انبار

4.2
137,340 تومان
3002
150,080 تومان

موجود در انبار

5.6
150,080 تومان
3003
168,850 تومان

موجود در انبار

5.5
168,850 تومان
3004
206,360 تومان

موجود در انبار

7.7
206,360 تومان
3005
241,040 تومان

موجود در انبار

9.2
241,040 تومان
3006
225,630 تومان

موجود در انبار

6.9
225,630 تومان
3007
243,880 تومان

موجود در انبار

9.1
243,880 تومان
3008
211,830 تومان

موجود در انبار

6.9
211,830 تومان
3009
259,960 تومان

موجود در انبار

9.7
259,960 تومان
3010
298,680 تومان

موجود در انبار

11.4
298,680 تومان
3011
254,810 تومان

موجود در انبار

8.3
254,810 تومان
3012
313,560 تومان

موجود در انبار

11.7
313,560 تومان
3013
364,180 تومان

موجود در انبار

13.9
364,180 تومان
3014
369,510 تومان

موجود در انبار

11.3
369,510 تومان
3015
404,680 تومان

موجود در انبار

15.1
404,680 تومان
3016
492,560 تومان

موجود در انبار

18.8
492,560 تومان
3017
254,810 تومان

موجود در انبار

8.3
254,810 تومان
3018
313,560 تومان

موجود در انبار

11.7
313,560 تومان
3019
361,560 تومان

موجود در انبار

13.8
361,560 تومان
3020
317,190 تومان

موجود در انبار

9.7
317,190 تومان
3021
375,200 تومان

موجود در انبار

14
375,200 تومان
3022

در انبار موجود نمی باشد

16.2
0 تومان
3023
346,910 تومان

موجود در انبار

11.3
346,910 تومان
3024
420,760 تومان

موجود در انبار

15.7
420,760 تومان
3025
492,560 تومان

موجود در انبار

18.8
492,560 تومان
3026
412,020 تومان

موجود در انبار

12.6
412,020 تومان
3027
482,400 تومان

موجود در انبار

18
482,400 تومان
3028
550,200 تومان

موجود در انبار

21
550,200 تومان
3029
346,910 تومان

موجود در انبار

11.3
346,910 تومان
3030
420,760 تومان

موجود در انبار

15.7
420,760 تومان
3031
492,560 تومان

موجود در انبار

18.8
492,560 تومان
3032
454,530 تومان

موجود در انبار

13.9
454,530 تومان
3033
536,000 تومان

موجود در انبار

20
536,000 تومان
3034
607,840 تومان

موجود در انبار

23.2
607,840 تومان
3035
464,340 تومان

موجود در انبار

14.2
464,340 تومان
3036
536,000 تومان

موجود در انبار

20
536,000 تومان
3037
607,840 تومان

موجود در انبار

23.2
607,840 تومان
3038
515,760 تومان

موجود در انبار

16.8
515,760 تومان
3039
643,200 تومان

موجود در انبار

24
643,200 تومان
3040
733,600 تومان

موجود در انبار

28
733,600 تومان
3041
880,320 تومان

موجود در انبار

33.6
880,320 تومان
3042
643,200 تومان

موجود در انبار

24
643,200 تومان
3043
733,600 تومان

موجود در انبار

28
733,600 تومان
3044
880,320 تومان

موجود در انبار

33.6
880,320 تومان
3045
750,400 تومان

موجود در انبار

28
750,400 تومان
3046
859,360 تومان