قیمتها با احتساب 9 %ارزش افزوده و بارگیری از درب انبار مشهد می باشد

محصول قیمت ( تومان )وضعیت موجودیوزن(kg)تعدادقیمت کلیسبد خرید
1002
2,800,000 تومان

موجود در انبار

155
2,800,000 تومان
1003
3,300,000 تومان

موجود در انبار

188
3,300,000 تومان
1004
3,950,000 تومان

موجود در انبار

228
3,950,000 تومان
1005
4,920,000 تومان

موجود در انبار

270
4,920,000 تومان
1006
5,690,000 تومان

موجود در انبار

320
5,690,000 تومان
1008
7,690,000 تومان

موجود در انبار

440
7,690,000 تومان
1010
9,090,000 تومان

موجود در انبار

505
9,090,000 تومان
1022

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
1042

در انبار موجود نمی باشد

135
0 تومان
1023

در انبار موجود نمی باشد

170
0 تومان
1025

در انبار موجود نمی باشد

245
0 تومان
1007
6,640,000 تومان

موجود در انبار

370
6,640,000 تومان
9001

در انبار موجود نمی باشد

0.4
0 تومان
9002
19,200 تومان

موجود در انبار

0.46
19,200 تومان
9003
23,400 تومان

موجود در انبار

0.6
23,400 تومان
9004
25,400 تومان

موجود در انبار

0.7
25,400 تومان
9005

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9006
28,500 تومان

موجود در انبار

0.8
28,500 تومان
9007
30,400 تومان

موجود در انبار

0.86
30,400 تومان
9008
31,500 تومان

موجود در انبار

0.9
31,500 تومان
9009
21,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.5
21,500 تومان
9010

موجود در انبار

0.75
0 تومان
9011

در انبار موجود نمی باشد

0.77
0 تومان
9012
29,200 تومان

موجود در انبار

0.79
29,200 تومان
9013
31,200 تومان

موجود در انبار

0.86
31,200 تومان
9014
32,500 تومان

موجود در انبار

0.9
32,500 تومان
9015
35,600 تومان

موجود در انبار

1
35,600 تومان
9016

در انبار موجود نمی باشد

1.02
0 تومان
6001

در انبار موجود نمی باشد

19
0 تومان
6005
633,650 تومان

موجود در انبار

29
633,650 تومان
6004
546,250 تومان

موجود در انبار

25
546,250 تومان
6009
852,150 تومان

موجود در انبار

39
852,150 تومان
6008
764,750 تومان

موجود در انبار

35
764,750 تومان
6012
1,092,500 تومان

موجود در انبار

50
1,092,500 تومان
6014
1,537,200 تومان

موجود در انبار

72
1,537,200 تومان
6018

در انبار موجود نمی باشد

80
0 تومان
2022
1,061,400 تومان

موجود در انبار

58
1,061,400 تومان
2015
213,950 تومان

موجود در انبار

11
213,950 تومان
2016
265,350 تومان

موجود در انبار

14.5
265,350 تومان
2017
347,700 تومان

موجود در انبار

19
347,700 تومان
2018
448,350 تومان

موجود در انبار

24.5
448,350 تومان
2019
539,850 تومان

موجود در انبار

29.5
539,850 تومان
2020
658,800 تومان

موجود در انبار

36
658,800 تومان
2021
878,400 تومان

موجود در انبار

48
878,400 تومان
2014

در انبار موجود نمی باشد

7.8
0 تومان
2023
1,421,200 تومان

موجود در انبار

76
1,421,200 تومان
9017
29,400 تومان

موجود در انبار

1
29,400 تومان
1001

در انبار موجود نمی باشد

127
0 تومان
160,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

155
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

190
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

226
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

269
160,000 تومان
25,000 تومان

موجود در انبار

25,000 تومان
7003
168,725 تومان

موجود در انبار

8.5
168,725 تومان
7010
208,425 تومان

موجود در انبار

10.5
208,425 تومان
7013
324,700 تومان

موجود در انبار

17
324,700 تومان
7016
515,700 تومان

موجود در انبار

27
515,700 تومان
5003
212,500 تومان

موجود در انبار

10
212,500 تومان
5004
335,200 تومان

موجود در انبار

16
335,200 تومان
5005

در انبار موجود نمی باشد

22
0 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

506
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

433
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

368
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

315
200,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
293,800 تومان

موجود در انبار

13
293,800 تومان
384,200 تومان

موجود در انبار

17
384,200 تومان
203,400 تومان

موجود در انبار

9
203,400 تومان
248,600 تومان

موجود در انبار

11
248,600 تومان

موجود در انبار

13
0 تومان

موجود در انبار

8.4
0 تومان
230,000 تومان

موجود در انبار

10
230,000 تومان
345,000 تومان

موجود در انبار

15
345,000 تومان
147,200 تومان

موجود در انبار

6.4
147,200 تومان
253,000 تومان

موجود در انبار

11
253,000 تومان
201,450 تومان

موجود در انبار

8.5
201,450 تومان
118,500 تومان

موجود در انبار

5
118,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
5006

در انبار موجود نمی باشد

28
0 تومان
47,250 تومان

موجود در انبار

2.5
47,250 تومان
73,710 تومان

موجود در انبار

3.9
73,710 تومان
117,700 تومان

موجود در انبار

5.5
117,700 تومان
156,220 تومان

موجود در انبار

7.3
156,220 تومان
203,300 تومان

موجود در انبار

9.5
203,300 تومان
263,220 تومان

موجود در انبار

12.3
263,220 تومان
316,720 تومان

موجود در انبار

14.8
316,720 تومان
385,200 تومان

موجود در انبار

18
385,200 تومان
513,600 تومان

موجود در انبار

24
513,600 تومان
8001
1,203,750 تومان

موجود در انبار

37.5
1,203,750 تومان
8002
1,350,000 تومان

موجود در انبار

50
1,350,000 تومان
8003
1,687,500 تومان

موجود در انبار

62.5
1,687,500 تومان
8004
1,987,500 تومان

موجود در انبار

75
1,987,500 تومان
8005
7,632,000 تومان

موجود در انبار

288
7,632,000 تومان
8006
9,540,000 تومان

موجود در انبار

360
9,540,000 تومان
8007
11,318,400 تومان

موجود در انبار

432
11,318,400 تومان
8008
15,091,200 تومان

موجود در انبار

576
15,091,200 تومان
8009
18,864,000 تومان

موجود در انبار

720
18,864,000 تومان
8010
22,636,800 تومان

موجود در انبار

864
22,636,800 تومان
8011
28,296,000 تومان

موجود در انبار

1080
28,296,000 تومان
8012

در انبار موجود نمی باشد

960
0 تومان
8013

در انبار موجود نمی باشد

2400
0 تومان
8014

در انبار موجود نمی باشد

2880
0 تومان
8015
772,800 تومان

موجود در انبار

24
772,800 تومان
8016
870,400 تومان

موجود در انبار

32
870,400 تومان
8017
1,080,000 تومان

موجود در انبار

40
1,080,000 تومان
8018
1,272,000 تومان

موجود در انبار

48
1,272,000 تومان
3001
137,340 تومان

موجود در انبار

4.2
137,340 تومان
3002
151,760 تومان

موجود در انبار

5.6
151,760 تومان
3003
168,850 تومان

موجود در انبار

5.5
168,850 تومان
3004
210,670 تومان

موجود در انبار

7.7
210,670 تومان
3005
242,880 تومان

موجود در انبار

9.2
242,880 تومان
3006
225,630 تومان

موجود در انبار

6.9
225,630 تومان
3007
246,610 تومان

موجود در انبار

9.1
246,610 تومان
3008
211,830 تومان

موجود در انبار

6.9
211,830 تومان
3009
262,870 تومان

موجود در انبار

9.7
262,870 تومان
3010
300,960 تومان

موجود در انبار

11.4
300,960 تومان
3011
254,810 تومان

موجود در انبار

8.3
254,810 تومان
3012
317,070 تومان

موجود در انبار

11.7
317,070 تومان
3013
366,960 تومان

موجود در انبار

13.9
366,960 تومان
3014
369,510 تومان

موجود در انبار

11.3
369,510 تومان
3015
409,210 تومان

موجود در انبار

15.1
409,210 تومان
3016
496,320 تومان

موجود در انبار

18.8
496,320 تومان
3017
254,810 تومان

موجود در انبار

8.3
254,810 تومان
3018
317,070 تومان

موجود در انبار

11.7
317,070 تومان
3019
364,320 تومان

موجود در انبار

13.8
364,320 تومان
3020
317,190 تومان

موجود در انبار

9.7
317,190 تومان
3021
379,400 تومان

موجود در انبار

14
379,400 تومان
3022

در انبار موجود نمی باشد

16.2
0 تومان
3023
346,910 تومان

موجود در انبار

11.3
346,910 تومان
3024
425,470 تومان

موجود در انبار

15.7
425,470 تومان
3025
496,320 تومان

موجود در انبار

18.8
496,320 تومان
3026
412,020 تومان

موجود در انبار

12.6
412,020 تومان
3027
487,800 تومان

موجود در انبار

18
487,800 تومان
3028
554,400 تومان

موجود در انبار

21
554,400 تومان
3029
346,910 تومان

موجود در انبار

11.3
346,910 تومان
3030
425,470 تومان

موجود در انبار

15.7
425,470 تومان
3031
496,320 تومان

موجود در انبار

18.8
496,320 تومان
3032
454,530 تومان

موجود در انبار

13.9
454,530 تومان
3033
542,000 تومان

موجود در انبار

20
542,000 تومان
3034
612,480 تومان

موجود در انبار

23.2
612,480 تومان
3035
464,340 تومان

موجود در انبار

14.2
464,340 تومان
3036
542,000 تومان

موجود در انبار

20
542,000 تومان
3037
612,480 تومان

موجود در انبار

23.2
612,480 تومان
3038
515,760 تومان

موجود در انبار

16.8
515,760 تومان
3039
650,400 تومان

موجود در انبار

24
650,400 تومان
3040
739,200 تومان

موجود در انبار

28
739,200 تومان
3041
887,040 تومان

موجود در انبار

33.6
887,040 تومان
3042
650,400 تومان

موجود در انبار

24
650,400 تومان
3043
739,200 تومان

موجود در انبار

28
739,200 تومان
3044
887,040 تومان

موجود در انبار

33.6
887,040 تومان