قیمتها با احتساب 9 %ارزش افزوده و بارگیری از درب انبار مشهد می باشد

محصول قیمت ( تومان )وضعیت موجودیوزن(kg)تعدادقیمت کلیسبد خرید
1002
2,850,000 تومان

موجود در انبار

155
2,850,000 تومان
1003
3,330,000 تومان

موجود در انبار

188
3,330,000 تومان
1004
3,960,000 تومان

موجود در انبار

228
3,960,000 تومان
1005
4,910,000 تومان

موجود در انبار

270
4,910,000 تومان
1006
5,690,000 تومان

موجود در انبار

320
5,690,000 تومان
1008
7,690,000 تومان

موجود در انبار

440
7,690,000 تومان
1010
9,090,000 تومان

موجود در انبار

505
9,090,000 تومان
1022

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
1042

در انبار موجود نمی باشد

135
0 تومان
1023

در انبار موجود نمی باشد

170
0 تومان
1025

در انبار موجود نمی باشد

245
0 تومان
1007
6,640,000 تومان

موجود در انبار

370
6,640,000 تومان
9001

در انبار موجود نمی باشد

0.4
0 تومان
9002
19,500 تومان

موجود در انبار

0.46
19,500 تومان
9003
23,700 تومان

موجود در انبار

0.6
23,700 تومان
9004
25,800 تومان

موجود در انبار

0.7
25,800 تومان
9005

در انبار موجود نمی باشد

0.75
0 تومان
9006
28,800 تومان

موجود در انبار

0.8
28,800 تومان
9007
30,800 تومان

موجود در انبار

0.86
30,800 تومان
9008
31,800 تومان

موجود در انبار

0.9
31,800 تومان
9009
21,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0.5
21,800 تومان
9010

موجود در انبار

0.75
0 تومان
9011

در انبار موجود نمی باشد

0.77
0 تومان
9012
29,500 تومان

موجود در انبار

0.79
29,500 تومان
9013
31,500 تومان

موجود در انبار

0.86
31,500 تومان
9014
32,700 تومان

موجود در انبار

0.9
32,700 تومان
9015
35,900 تومان

موجود در انبار

1
35,900 تومان
9016

در انبار موجود نمی باشد

1.02
0 تومان
6001

در انبار موجود نمی باشد

19
0 تومان
6005
642,350 تومان

موجود در انبار

29
642,350 تومان
6004
543,750 تومان

موجود در انبار

25
543,750 تومان
6009
863,850 تومان

موجود در انبار

39
863,850 تومان
6008
764,750 تومان

موجود در انبار

35
764,750 تومان
6012
1,092,500 تومان

موجود در انبار

50
1,092,500 تومان
6014
1,573,200 تومان

موجود در انبار

72
1,573,200 تومان
6018

در انبار موجود نمی باشد

80
0 تومان
2022
1,075,900 تومان

موجود در انبار

58
1,075,900 تومان
2015
216,150 تومان

موجود در انبار

11
216,150 تومان
2016
268,975 تومان

موجود در انبار

14.5
268,975 تومان
2017
352,450 تومان

موجود در انبار

19
352,450 تومان
2018
454,475 تومان

موجود در انبار

24.5
454,475 تومان
2019
547,225 تومان

موجود در انبار

29.5
547,225 تومان
2020
667,800 تومان

موجود در انبار

36
667,800 تومان
2021
890,400 تومان

موجود در انبار

48
890,400 تومان
2014

در انبار موجود نمی باشد

7.8
0 تومان
2023
1,428,800 تومان

موجود در انبار

76
1,428,800 تومان
9017
29,700 تومان

موجود در انبار

1
29,700 تومان
1001

در انبار موجود نمی باشد

127
0 تومان
160,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

155
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

190
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

226
160,000 تومان
160,000 تومان

موجود در انبار

269
160,000 تومان
25,000 تومان

موجود در انبار

25,000 تومان
7003
166,175 تومان

موجود در انبار

8.5
166,175 تومان
7010
205,275 تومان

موجود در انبار

10.5
205,275 تومان
7013
328,950 تومان

موجود در انبار

17
328,950 تومان
7016
522,450 تومان

موجود در انبار

27
522,450 تومان
5003
215,500 تومان

موجود در انبار

10
215,500 تومان
5004
340,000 تومان

موجود در انبار

16
340,000 تومان
5005

در انبار موجود نمی باشد

22
0 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

506
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

433
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

368
200,000 تومان
200,000 تومان

موجود در انبار

315
200,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

133
0 تومان
299,000 تومان

موجود در انبار

13
299,000 تومان
391,000 تومان

موجود در انبار

17
391,000 تومان
207,000 تومان

موجود در انبار

9
207,000 تومان
253,000 تومان

موجود در انبار

11
253,000 تومان

موجود در انبار

13
0 تومان

موجود در انبار

8.4
0 تومان
235,000 تومان

موجود در انبار

10
235,000 تومان
352,500 تومان

موجود در انبار

15
352,500 تومان
150,400 تومان

موجود در انبار

6.4
150,400 تومان
258,500 تومان

موجود در انبار

11
258,500 تومان
204,000 تومان

موجود در انبار

8.5
204,000 تومان
120,000 تومان

موجود در انبار

5
120,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان

در انبار موجود نمی باشد

0 تومان
5006

در انبار موجود نمی باشد

28
0 تومان
47,250 تومان

موجود در انبار

2.5
47,250 تومان
73,710 تومان

موجود در انبار

3.9
73,710 تومان
117,700 تومان

موجود در انبار

5.5
117,700 تومان
156,220 تومان

موجود در انبار

7.3
156,220 تومان
203,300 تومان

موجود در انبار

9.5
203,300 تومان
263,220 تومان

موجود در انبار

12.3
263,220 تومان
316,720 تومان

موجود در انبار

14.8
316,720 تومان
385,200 تومان

موجود در انبار

18
385,200 تومان
513,600 تومان

موجود در انبار

24
513,600 تومان
8001
1,203,750 تومان

موجود در انبار

37.5
1,203,750 تومان
8002
1,360,000 تومان

موجود در انبار

50
1,360,000 تومان
8003
1,712,500 تومان

موجود در انبار

62.5
1,712,500 تومان
8004
2,032,500 تومان

موجود در انبار

75
2,032,500 تومان
8005
7,804,800 تومان

موجود در انبار

288
7,804,800 تومان
8006
9,756,000 تومان

موجود در انبار

360
9,756,000 تومان
8007
11,707,200 تومان

موجود در انبار

432
11,707,200 تومان
8008
15,667,200 تومان

موجود در انبار

576
15,667,200 تومان
8009
19,512,000 تومان

موجود در انبار

720
19,512,000 تومان
8010
23,414,400 تومان

موجود در انبار

864
23,414,400 تومان
8011
29,268,000 تومان

موجود در انبار

1080
29,268,000 تومان
8012

در انبار موجود نمی باشد

960
0 تومان
8013

در انبار موجود نمی باشد

2400
0 تومان
8014

در انبار موجود نمی باشد

2880
0 تومان
8015
772,800 تومان

موجود در انبار

24
772,800 تومان
8016
876,800 تومان

موجود در انبار

32
876,800 تومان
8017
1,096,000 تومان

موجود در انبار

40
1,096,000 تومان
8018
1,300,800 تومان

موجود در انبار

48
1,300,800 تومان
3001
137,340 تومان

موجود در انبار

4.2
137,340 تومان
3002
155,120 تومان

موجود در انبار

5.6
155,120 تومان
3003
171,600 تومان

موجود در انبار

5.5
171,600 تومان
3004
213,290 تومان

موجود در انبار

7.7
213,290 تومان
3005
247,480 تومان

موجود در انبار

9.2
247,480 تومان
3006
225,630 تومان

موجود در انبار

6.9
225,630 تومان
3007
252,070 تومان

موجود در انبار

9.1
252,070 تومان
3008
215,280 تومان

موجود در انبار

6.9
215,280 تومان
3009
268,690 تومان

موجود در انبار

9.7
268,690 تومان
3010
306,660 تومان

موجود در انبار

11.4
306,660 تومان
3011
258,960 تومان

موجود در انبار

8.3
258,960 تومان
3012
324,090 تومان

موجود در انبار

11.7
324,090 تومان
3013
373,910 تومان

موجود در انبار

13.9
373,910 تومان
3014
369,510 تومان

موجود در انبار

11.3
369,510 تومان
3015
418,270 تومان

موجود در انبار

15.1
418,270 تومان
3016
505,720 تومان

موجود در انبار

18.8
505,720 تومان
3017
258,960 تومان

موجود در انبار

8.3
258,960 تومان
3018
324,090 تومان

موجود در انبار

11.7
324,090 تومان
3019
371,220 تومان

موجود در انبار

13.8
371,220 تومان
3020
317,190 تومان

موجود در انبار

9.7
317,190 تومان
3021
387,800 تومان

موجود در انبار

14
387,800 تومان
3022
435,780 تومان
16.2
435,780 تومان
3023
352,560 تومان

موجود در انبار

11.3
352,560 تومان
3024
434,890 تومان

موجود در انبار

15.7
434,890 تومان
3025
505,720 تومان

موجود در انبار

18.8
505,720 تومان
3026
412,020 تومان

موجود در انبار

12.6
412,020 تومان
3027
498,600 تومان

موجود در انبار

18
498,600 تومان
3028
564,900 تومان

موجود در انبار

21
564,900 تومان
3029
352,560 تومان

موجود در انبار

11.3
352,560 تومان
3030
434,890 تومان

موجود در انبار

15.7
434,890 تومان
3031
505,720 تومان

موجود در انبار

18.8
505,720 تومان
3032
454,530 تومان

موجود در انبار

13.9
454,530 تومان
3033
554,000 تومان

موجود در انبار

20
554,000 تومان
3034
624,080 تومان

موجود در انبار

23.2
624,080 تومان
3035
464,340 تومان

موجود در انبار

14.2
464,340 تومان
3036
554,000 تومان

موجود در انبار

20
554,000 تومان
3037
624,080 تومان

موجود در انبار

23.2
624,080 تومان
3038
524,160 تومان

موجود در انبار

16.8
524,160 تومان
3039
691,200 تومان

موجود در انبار

24
691,200 تومان
3040
753,200 تومان

موجود در انبار

28
753,200 تومان
3041
903,840 تومان

موجود در انبار

33.6
903,840 تومان
3042
664,800 تومان

موجود در انبار

24
664,800 تومان
3043
753,200 تومان

موجود در انبار

28
753,200 تومان
3044
903,840 تومان

موجود در انبار

33.6
903,840 تومان